top of page

REGULAMIN SPRZEDAŻY, WYSYŁKI
I ZWROTÓW

Wszystko, co warto wiedzieć...

Regulamin
Niniejszy regulamin definiuje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.wartobozroztocza.pl Sklep WARTOBOZROZTOCZA jest prowadzony i administrowany przez: Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną WartO w Krasnobrodzie ul. Rynek 12, 22-440 Krasnobród.
NIP 922 305 90 41.
Postanowienia wymienione w niniejszym regulaminie obowiązują zarówno sprzedawcę,
jak i klientów sklepu www.wartobozroztocza.pl.

I Postanowienia ogólne
1 Definicje:
Definicje użyte w niniejszym regulaminie należy interpretować następująco:
1.  Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.wartobozroztocza.pl
2.  Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.wartobozroztocza.pl
3.  Sprzedawca -  Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną WartO w Krasnobrodzie ul. Rynek 12, 22-440 Krasnobród. NIP 922 305 90 41; email: spoldzielniawarto@gmail.com
4.  Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprawnie złożyła zamówienie celem dokonania zakupu produktu na stronie sklepu: www.wartobozroztocza.pl
5.  Produkty - ręcznie zdobiona, unikatowa ceramika i inne tworzywa naturalne z Roztocza, tworzona przez Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną WartO w Krasnobrodzie.
6.  Przepisy prawa " ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz.1176 ze zm.); ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz.271 ze zm.), ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).


2. Informacje o Produktach
a. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną WartO w Krasnobrodzie ul. Rynek 12, 22-440 Krasnobród. w oparciu o autorskie projekty artystów współpracujących i podlegają ochronie praw autorskich. Produkty wykonane są wg tradycyjnej technologii produkcji ceramiki i ręcznie zdobione przy użyciu naturalnych barwników, w oparciu o autorskie wzory. 
b. Z uwagi na ręczny sposób wykonywania wzorów ceramicznych oraz ich ręczne zdobienie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w zdobieniu Produktów oferowanych w ramach danej serii oraz istnienie nieznacznych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami danego wzoru.
c. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic w kolorystyce produktów oryginalnych a ich fotografiami zamieszczonymi w sklepie www.wartobozroztocza.pl.
d. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.wartobozroztocza.pl.mają jedynie charakter informacyjny i nie w pełni oddają charakter produktów.
 
3. Ceny
1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
2. Podane ceny są cenami brutto- zawierają 23 % podatek VAT.
3. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie z tym zastrzeżeniem, iż cena, którą Klient zaakceptował, składając zamówienie, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży.
 
4. Promocje
1. Sprzedawca może czasowo organizować akcje promocyjne rozumiane jako oferowanie sprzedaży produktów na warunkach korzystniejszych niż standardowe;
2. Promocje obowiązujące w sklepie nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 
II Zakupy w sklepie online.
1. Zakupów w sklepie www.wartobozroztocza.pl mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
2. Poprzez rejestrację w Sklepie rozumie się założenie własnego konta.
3. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, zdefiniowanie swojego loginu oraz hasła do konta.
4. Na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający założenie konta.
5. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu
 
III Zamówienia i umowa sprzedaży
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.
2. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, należy je traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Celem zakupu Produktu Klient składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.
4. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu.
 
IV Realizacja zamówień, zmiana, wycofanie zamówienia
1. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są standardowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Realizacja zamówień zagranicznych jest możliwa w indywidualnych przypadkach i wymaga osobnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Klientem.
3. Zamówienia opłacone przelewem, e-przelewem lub kartą kredytową są realizowane w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania kwoty zamówienia na rachunku Sklepu.
4. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Zamówienia złożone po godz. 16 są przyjmowane następnego dnia roboczego i realizowane w zależności od wybranej formy płatności.
5. Wymienione w niniejszym rozdziale terminy realizacji zamówień dotyczą towarów aktualnie dostępnych w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja zamówień dotyczących produktów aktualnie niedostępnych na magazynach może przekroczyć ww. terminy.
6. W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. Jeśli w ciągu dwóch dni roboczych od daty powiadomienia, nie odstąpi od zamówienia, Sprzedawca przyjmie, że Klient zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
7. Zmiany w złożonym zamówieniu są dopuszczalne do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Do tego momentu Klient ma także możliwość wycofania swojego zamówienia.
9. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z następujących form przesyłki zamówienia:
Ad.1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej (również przesyłka za pobraniem)
Ad.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
Ad.3.  Za pośrednictwem paczkomatów.
10. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy dostarczenia zamówienia. Ich wysokość określona jest poniżej:

Sposób wysyłki i cena:
Poczta Polska
 Do 1 kg – 18,00 zł
powyżej 1 kg – 25,00 zł
lub za pobraniem.
Firma Kurierska  - 25,00 zł
Paczkomat -14,00 zł

*odpowiedni sposób zapakowania również jest wliczony.


11. Całkowity koszt przesyłki produktów do Klienta jest każdorazowo wskazywany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
 
V Formy płatności
Sklep umożliwia skorzystanie z następujących form płatności:
1. Płatność przelewem na rachunek Sklepu  ROZTOCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WartO w Krasnobrodzie PL 97 1600 1462 1878 1150 1000 0001: w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia.
2. Płatność kartą kredytową lub e-Przelewem za pośrednictwem funkcjonalności wskazanych w Sklepie.
3. Płatność przelewem na konto sklepu powinna wpłynąć w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 
VI Dowody zakupu oraz potwierdzenia umowy sprzedaży
1. Każdy klient sklepu www.wartobozroztocza.pl otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu lub " na życzenie " faktury VAT.
2. Klienci, którzy chcą otrzymać fakturę VAT powinni zaznaczyć ten fakt w momencie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz podając wszystkie wymagane dane.
 
VII Uszkodzenia przesyłek
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by zamówiony towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas realizacji dostawy, jednakże Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w momencie odbioru przesyłki.
2. Jeżeli opakowanie przesyłki ma znamiona uszkodzenia (zniszczenie opakowania, zgniecenie, zerwanie taśm zabezpieczających) lub posiada ślady wskazujące na możliwość jego otwarcia podczas transportu, klient nie powinien odbierać przesyłki, lecz sporządzić w obecności doręczyciela protokół szkody oraz zawiadomić Sklep o tym fakcie. W przeciwnym wypadku Sprzedawca uzna, że produkt został doręczony w przesyłce niewadliwej.
3. Niesprawdzenie przesyłki przy odbiorze skutkuje nieuwzględnieniem przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki lub kradzieży całości lub części przesyłanych produktów.
4. Przyjęcie przez Klienta przesyłki pomimo jej widocznego uszkodzenia powoduje, że nie będzie on mógł skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi i gwarancji w sytuacji, gdy uszkodzenie przesyłki spowodowało powstanie mechanicznych uszkodzeń produktu.
 
VIII Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu
1. Zgodnie z art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od daty doręczenia produktu.
2. W tym celu Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysłać je na adres Sprzedawcy.
3. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uznawana za niezawartą, Klient ma obowiązek odesłania Produktu w stanie nienaruszonym (bez znamion używania, z kompletną zawartością obejmującą dowód sprzedaży, w oryginalnym opakowaniu), Sprzedawca zaś ma obowiązek zwrotu ceny sprzedaży tego Produktu.
4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu Klient powinien podać numer rachunku, na który Sprzedawca zwróci cenę sprzedaży produktu.
5. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. Sprzedawca zwrot produktu poświadcza na piśmie.
 
IX Reklamacje
1. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy lub w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych termin ten może zostać wydłużony.
 
2. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach. 
 
3. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
 
4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych , sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
8. Gwarancja oraz odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę . W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby/ taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
XI Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, wszelkie oświadczenia, zgłoszenia reklamacyjne i inne skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie w dniu opublikowania.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Polityka prywatności

Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna WartO z siedzibą w Krasnobrodzie właściciel sklepu www.wartobozroztocza.pl, szanując prawo użytkowników do ochrony prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które ją zapewniają. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników portalu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Poniżej przedstawiamy okoliczności i zakres zbierania danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania:
1. Formularz rejestracji konta
Formularz należy wypełnić, aby założyć konto w sklepie oraz złożyć zamówienie. Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, login, hasło, adres zamieszkania (adres dostawy produktu) i adres e-mail. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz przekazywania informacji, takich jak zawiadomienia o wprowadzanych zmianach, nowościach oraz informacji handlowej.
Użytkownik ma prawo dowolnego zmieniania hasła, jeśli uzna to za właściwe. Adresy e-mail będą przechowywane w bazie adresowej wykorzystywanej w celach dystrybucji informacji przez Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna WartO z siedzibą w Krasnobrodzie.
2. Cookies
Tzw. cookies to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika. Dane te są anonimowe i dotyczą przeglądanych przez użytkownika stron w serwisie.
3. Informacje ogólne
Na stronach www.wartobozroztocza.pl zbierane są także informacje dotyczące rodzaju używanej przez Użytkowników przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP komputerów, daty, godziny, czasu trwania sesji. Wykorzystujemy je do celów analitycznych i statystycznych.
4. Przechowywanie danych osobowych
Wypełniając formularz rejestracji, użytkownik wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie www.wartobozroztocza.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Dane zebrane w powyższy sposób przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
5. Bezpieczeństwo
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie nieliczni uprawnieni pracownicy www.wartobozroztocza.pl zajmujący się administracją bazy. Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna WartO jako Administrator danych osobowych sklepu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewniając wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, ich aktualizacji i usuwania (wystarczy pisemnie zwrócić się z takim żądaniem).
Każdy Użytkownik ma prawo do weryfikacji, modyfikacji, zastrzeżenia lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu www.wartobozroztocza.pl Wystarczy pisemnie zwrócić się z takim żądaniem do www.wartobozroztocza.pl (e-mail: spoldzielniawarto@gmail.com)
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.

bottom of page